RĂDĂCINI DE STEJAR

Programul Jucătorilor Români Eligibili

Federația Română de Rugby urmărește să-și extindă aria de selecție pentru a include jucători de rugby eligibili care trăiesc în afara României.

Regulamentele World Rugby stipulează că, pentru a juca în România, jucătorul, părinții jucătorului sau bunicii jucătorului trebuie să se fi născut în România.

Dacă jucătorul nu este născut în România, avem nevoie de detaliile părintelui, iar dacă aceștia nu s-au născut în România, vom solicita și detaliile bunicului jucătorului.

Dacă jucătorul nu este născut în România, dar a trăit mai mult de 10 ani în România, vom cere dovada rezidenței în România pentru acest minim de 10 ani.

Nu numai jucătorii care trăiesc în România pot juca rugby pentru echipele naționale românești – fie că tu, părinții sau bunicii tăi sunteți născuți în România, atunci proiectul „Rădăcini de Stejar” ar putea fi oportunitatea ta de a juca rugby pentru o națională a României.

Proiectul „Rădăcini de stejar” este o inițiativă centrată pe jucător, menită să dezvolte și să susțină jucătorii cu origini românești, dar care trăiesc în afara României.

Schema recunoaște situațiile individuale de joc, apoi oferă sprijin și oportunități adecvate pentru a progresa spre nivelul internațional, de juniori și seniori.

Înregistrați-vă propriile detalii!

Pentru a vă înscrie, completați formularul online următor și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Dacă jucătorul nu este născut în România, avem nevoie de detaliile părintelui născut in Romania, iar dacă acesta nu s-a născut în România, avem nevoie de datele de identificare ale bunicului dumneavoastră. Completați aceste date de mai jos:

Datele personale ale persoanelor cu vârsta mai mica de 16 ani sunt date cu caracter special si nu pot fi colectate si nici prelucrate fără a demonstra ca acestea au fost furnizate de Părintele sau persoana cu drept de tutela parentala asupra copilului. Pentru a ne asigura ca sunt îndeplinite condițiile legale va rugam sa trimiteți următoarele documente pe email la tehnic@frr.ro completate de părintele sau persoana cu drept de tutela parentala:

 1. Formular înscriere jucător
 2. Dovada dreptului parental sau de tutela constând in certificat de naștere sau acte de identitate ale părintelui si copilului sau decizie a unei autorități publice de acordare a tutelei.

Va recomandam sa arhivați documentele folosind ca parola primele 7 caractere ale adresei dumneavoastră de email de pe care trimiteți emailul către noi.

Va mulțumim!

THE ROOTS OF AN OAK

Romanian Qualified Player Programme

The Romanian Rugby Union is seeking to expand its pool of talent to include eligible players  living outside Romania.

World Rugby regulations state that in order to play for Romania the player, player’s parents or player’s grandparents must be born in Romania.

If the player is not born in Romania, we need the players parent’s details, and if they were not born in Romania, we will also require the player’s grandparent’s details.

If the player is not born in Romania, but he has lived  more than 10 years in Romania, we will require the evidence of residency in Romania for this period of 10 years minimium.

It’s not just players that live in Romania  that can play rugby for the Romanian national teams – IF you, your parents or grandparents were born in Romania then „The Roots  of an Oak” project could be your route to playing rugby for Romania.

„The Roots of an Oak” project is a player centered initiative designed to develop and support Romanian Qualified players living outside of Romania.

 The scheme recognises individual playing situations then provides appropriate support and opportunities to progress towards international, age-grade and beyond!

There are two ways to get involved:

 • Register your own details 
 • Nominate a player 

To register or nominate a player, please fill in the following online  form – and someone will respond back to you shortly after.

If the player is not born in Romania, we need details about the parent that is born in Romania, or if none of the parents were born in Romania, we need details about the grandparent. Please complete these details below:

Datele personale ale persoanelor cu vârsta mai mica de 16 ani sunt date cu caracter special si nu pot fi colectate si nici prelucrate fără a demonstra ca acestea au fost furnizate de Părintele sau persoana cu drept de tutela parentala asupra copilului. Pentru a ne asigura ca sunt îndeplinite condițiile legale va rugam sa trimiteți următoarele documente pe email la tehnic@frr.ro completate de părintele sau persoana cu drept de tutela parentala:

 1. Formular înscriere jucător
 2. Dovada dreptului parental sau de tutela constând in certificat de naștere sau acte de identitate ale părintelui si copilului sau decizie a unei autorități publice de acordare a tutelei.

Va recomandam sa arhivați documentele folosind ca parola primele 7 caractere ale adresei dumneavoastră de email de pe care trimiteți emailul către noi.

Va mulțumim!

LAS RAÍCES DE ROBLE

Programa de Jugador Calificado Rumano

La Unión Rumana de Rugby está buscando expandir su grupo de talentos para incluir jugadores elegibles para el rugby que viven fuera de Rumania.

Las regulaciones de World Rugby establecen que para poder jugar para Rumania, el jugador, los padres del jugador o los abuelos del jugador deben nacer en Rumania.

Si el jugador no nace en Rumania, necesitamos los detalles de los padres del jugador, y si no nacieron en Rumania, también necesitaremos los detalles del abuelo del jugador.

Si el jugador no nace en Rumania, pero ha vivido más de 10 años en Rumania, requeriremos la evidencia de residencia en Rumania por este mínimo de 10 años.

No solo los jugadores que viven en Rumania pueden jugar al rugby para las selecciones nacionales rumanas, ya sea que usted, sus padres o sus abuelos hayan nacido en Rumania, el proyecto „Las Raíces de Roble” podría ser su ruta para jugar al rugby en Rumania.

El proyecto „Las Raíces de Roble” es una iniciativa centrada en el jugador diseñada para desarrollar y apoyar a jugadores calificados rumanos que viven fuera de Rumania.

El esquema reconoce las situaciones de juego individuales y luego proporciona el apoyo adecuado y las oportunidades para progresar hacia el nivel internacional, por edades y más!

Hay dos formas de involucrarse:

 • Registra tus propios datos
 • Nominar a un jugador

Para registrarse o nominar a un jugador, complete el siguiente formulario en línea, y alguien le responderá poco después.

LES RACINES DE CHÊNE

Programme Roumain de Joueurs Qualifiés

La Fédération roumaine de rugby cherche à élargir son bassin de talents pour inclure les joueurs éligibles au rugby résidant en dehors de la Roumanie.

Les règlements de World Rugby stipulent que pour pouvoir jouer pour la Roumanie, le joueur, ses parents ou ses grands-parents doivent être nés en Roumanie.

Si le joueur n’est pas né en Roumanie, nous avons besoin des coordonnées de ses parents. S’ils ne sont pas nés en Roumanie, nous avons également besoin des détails du grand-parent du joueur.

Si le joueur n’est pas né en Roumanie, mais qu’il a vécu plus de 10 ans en Roumanie, nous aurons besoin de la preuve de résidence en Roumanie pour ce minimum de 10 ans.

Les joueurs résidant en Roumanie ne sont pas les seuls à pouvoir jouer au rugby pour les équipes nationales. Que vous, vos parents ou vos grands-parents soient nés en Roumanie, le projet «Les Racines de Chêne» pourrait être votre voie pour jouer au rugby pour la Roumanie.

Le projet «Les Racines de Chêne» est une initiative centrée sur les joueurs visant à développer et à soutenir les joueurs qualifiés roumains résidant en dehors de la Roumanie.

Le système reconnaît les situations de jeu individuelles, puis fournit un soutien approprié et des opportunités de progresser vers un niveau international, d’âge et au-delà!Il y a deux façons de s’impliquer:

 • Enregistrez vos propres détails
 • Désigner un joueur

Pour vous inscrire ou nommer un joueur, veuillez compléter le formulaire en ligne ci-dessous – et quelqu’un vous répondra peu de temps après.

LE RADICI DELLA QUERCIA

Programma Rumeno di Giocatori Qualificati

L’unione rumena di rugby sta cercando di espandere il suo pool di talenti per includere giocatori idonei per il rugby che vivono fuori dalla Romania.

Le regole del World Rugby stabiliscono che per giocare in Romania il giocatore, i genitori oi giocatori di un giocatore devono nascere in Romania.

Se il giocatore non è nato in Romania, abbiamo bisogno dei dettagli dei genitori dei giocatori, e se non sono nati in Romania avremo anche bisogno dei dettagli del nonno del giocatore.

Se il giocatore non è nato in Romania, ma ha vissuto più di 10 anni in Romania, richiederemo la prova della residenza in Romania per questo minimo di 10 anni.

Non sono solo i giocatori che vivono in Romania a giocare a rugby per le squadre nazionali rumene – se tu, i tuoi genitori o i tuoi nonni sono nati in Romania, il progetto  „LE RADICI DELLA QUERCIA” potrebbe essere la tua strada per giocare a rugby per la Romania.

Il progetto „LE RADICI DELLA QUERCIA” è un’iniziativa incentrata sul giocatore progettata per sviluppare e supportare giocatori rumeni qualificati che vivono fuori dalla Romania.

Lo schema riconosce le situazioni di gioco individuali e fornisce quindi supporto e opportunità adeguate per progredire verso l’internazionalità, l’età e oltre!

Ci sono due modi per essere coinvolti:

 • Registra i tuoi dettagli
 • Nomina un giocatore


Per registrare o nominare un giocatore, compila il seguente modulo online e qualcuno ti risponderà poco dopo.

DIE WURZELN EINER EICHE

Rumänisches Programm für qualifizierte Spieler

Der rumänische Rugby-Verband ist bestrebt, ihren Talentpool mit Spieler außerhalb Rumäniens zu erweitern.

Nach den Regeln des Rugby-Weltverbandes müssen die Spieler, die Eltern des Spielers oder die Großeltern des Spielers in Rumänien geboren sein, um für Rumänien spielen zu können.

Wenn der Spieler selbst nicht in Rumänien geboren ist, benötigen wir die Daten der Eltern des Spielers. Wenn diese auch nicht in Rumänien geboren sind, benötigen wir auch die Daten der Großeltern des Spielers.

Wenn der Spieler nicht in Rumänien geboren ist, aber länger als 10 Jahre in Rumänien gelebt hat, benötigen wir für diesen Zeitraum von mindestens 10 Jahren den Nachweis des Wohnsitzes in Rumänien.

Es sind nicht nur die Spieler, die in Rumänien leben, die Rugby für die rumänischen Nationalmannschaften spielen können. Wenn Sie, Ihre Eltern oder Großeltern in Rumänien geboren wurden, dann könnte „Die Wurzeln einer Eiche” Ihr Weg sein, um Rugby für Rumänien zu spielen.

Das Projekt „Die Wurzeln einer Eiche” ist eine spielerzentrierte Initiative zur Entwicklung und Unterstützung rumänischer qualifizierter Spieler, die außerhalb Rumäniens leben.

Das Programm erkennt individuelle Spielsituationen und bietet dann angemessene Unterstützung und Möglichkeiten, um sich international, altersgemäß weiterzuentwickeln und die eigenen Grenzen zu überschreiten!

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich zu engagieren:

 • Registrieren Sie Ihre eigenen Daten 
 • Nominieren Sie einen Spieler 


Um einen Spieler zu registrieren oder zu nominieren, füllen Sie bitte das folgende Formular aus – und jemand wird sich in Kürze bei Ihnen melden.

Корни дуба

Программа для квалифицированных игроков Румынии

Румынский союз регби стремится расширить свой резерв талантливых игроков, живущих за пределами Румынии.

В правилах Всемирного регби говорится, что для игры за Румынию игрок, его родители или бабушка или дедушка должны родиться в Румынии.

Если игрок не родился в Румынии, нам нужны данные родителя игрока, а если они не родились в Румынии, нам потребуются данные бабушки или дедушки игрока.

Если игрок не родился в Румынии, но он прожил в Румынии более 10 лет, нам потребуется подтверждение проживания в Румынии в течение этого минимального периода в 10 лет.

Не только игроки, которые живут в Румынии, могут играть в регби для Румынских национальных сборных – если вы, ваши родители или деды родились в Румынии, то проект «Корни дуба» может стать вашим путем играть в регби за Румынию.

Проект «Корни дуба» является инициативой, ориентированной на игроков, призванной развивать и поддерживать румынских квалифицированных игроков, проживающих за пределами Румынии.

Схема распознает индивидуальные игровые ситуации, а затем предоставляет соответствующую поддержку и возможности для продвижения в направлении международного уровня, по возрастным категориям и даже больше!

Есть два способа зарегистрироваться или назначить игрока, так что пожалуйста, заполните следующую форму – и вскоре после этого вам ответят.

Link-uri utile